Diplomové práce
Hradec Králové

...tisk a vazba Vaší kvalifikační práce

Obchodní podmínky

1. PRODÁVAJÍCÍ

KobraNet s.r.o. (IČ 28773675) se sídlem Akademika Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové.

2. PLATNOST

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.12.2010.

3. KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva vzniká na základě objednávky v systému DP-HK.cz a potvrzením těchto podmínek. Objednávku lze stornovat do 1 hodiny od jejího dokončení na telefonu či e-mailu prodávajícího. Každá realizovaná objednávka je závazná dle ustanovení § 544-545 Občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.). Do dokončené objednávky prodávající nezasahuje, pokud jej o to nepožádá sám objednavatel. Pokud je některý z údajů vyplněn chybně anebo je chyba v souboru s prací (zejména číslování stran, přehození stran, chybně použité písmo), není to důvod k reklamaci, není možné detailně zkoumat každou objednávku. Prodávající v rámci svých možností zakázky kontroluje a v případě podezření na chybu kontaktuje objednavatele, nelze ale zaručit odhalení všech chyb ze strany objednavatele.

4. PŘEDÁNÍ ZHOTOVENÉHO DÍLA

  1. Vytištěná a svázaná práce je vydávána na centru služeb Univerzity Hradec Králové na adrese Hradecká 1227 (dále jen „zprostředkovatel“). Informace o možné době vyzvednutí díla je objednavateli zaslána v SMS zprávě a v e-mailu, pokud v objednávce uvedl potřebné kontaktní údaje.
  2. Práce je až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
  3. Objednavatel je povinen si vyzvednout zhotovené dílo do 10 pracovních dní po dni, kdy bylo dílo připraveno k vyzvednutí. Pokud není v této době práce vyzvednuta, je za každý další započatý den účtováno skladné ve výši 20,- Kč za výtisk až do dne vyzvednutí díla.
  4. V případě, že dílo nebylo vyzvednuto včas dle bodu 4.3 a pokud objednavatel nereaguje na urgence, bude informace předána na studijní oddělení příslušné fakulty. Vzniklý dluh může být postoupen některé ze společností, které se specializují na vymáhání pohledávek.

5. DAŇOVÝ DOKLAD

Zjednodušený daňový doklad se započtením případných slev je vystaven při převzetí zhotoveného díla u zprostředkovatele. Zároveň je předán rozpis objednaných služeb na samostatném listu papíru, který je vložen do desek.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  1. Kupující může od smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v bodě 3.
  2. Prodávající může od smlouvy odstoupit, pokud:
    a) existují nesrovnalosti v objednávce či nahraném souboru s prací;
    b) nastane porucha stroje, neočekávaně dojdou zásoby materiálu anebo vznikne jiná nepředvídatelná situace; v takovém případě může prodávající nabídnout posun termínu dodání a slevu až do výše 50% z ceny objednávky.

7. DODATEČNÉ ZMĚNY V OBJEDNÁVCE

Změny v dokončené objednávce lze učinit pouze ve výjimečných případech prostřednictvím telefonu či e-mailu prodávajícího. V takovém případě je prodávající oprávněn doúčtovat k zakázce vícenáklady, které mu vznikly změnou objednávky (například již vytištěné listy s prací anebo chybně potištěné desky).

8. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Použitím systému DP-HK.cz objednavatel souhlasí se shromažďováním a používáním zadaných informací. Data vložená do objednávky jsou chráněna před zneužitím, nebudou nikdy poskytnuta třetí straně a přístup k nim mají pouze zaměstnanci prodávajícího. Zákazníkovi budou odeslány pouze informace týkající se jeho objednávky (upřesňující dotazy, potvrzení zhotovení), dále jednorázová nabídka naformátování textu práce a v případě nepřevzetí v domluveném termínu automatické urgence. Po převzetí zhotovené práce nebudou zákazníkovi zasílány žádné další zprávy a jeho osobní údaje budou do 1 roku od zhotovení díla vymazány.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Právní vztahy zde neupravené se řídí v případě objednavatele – fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě objednavatele – právnické osoby obchodním zákoníkem.

10. REKLAMACE

Při vyzvednutí zhotoveného díla je objednavatel povinen zkontrolovat správnost vytištěných údajů, použitý materiál a kvalitu zpracování. Při pozdějších reklamacích je nutné prokázat, že závada byla způsobena již při zhotovení zakázky a ne při dalším používání zhotoveného díla. Řešením reklamace, pokud je to možné, je oprava díla v nejbližším možném termínu, zpravidla do druhého pracovního dne, nejpozději do 30 dnů od podání reklamace. Za závadu při zpracování je považováno samovolné uvolňování listů (nedostatečné zalisování výtisku), volba jiného materiálu desek než byl objednán, jiné barvy potisku anebo chyba v textu potisku desek.